REGULAMIN KONKURSU SMS DOTYCZĄCEGO TWARZ GALERII MIESIĄCA

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURS
Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.1992r o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Organizatorem konkursu jest:
ATV Group Centrum Filmowe ATV Film
ul. Piotrkowska 68 lok. 32,
90 -105 Łódź
Regon: 472013592
NIP: 727-013-40-62

1.1 Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs rozpocznie się dnia 07 lipca 2007 o godz. 00:00 i trwać będzie do odwołania.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna która jest uprawniona do użytkowania telefonów sieci komórkowej (T- MOBILE S.A, POLKOMTEL, ORANGE S.A ,P4) i korzystania z Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy Centrum Filmowego ATV Film, oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
3.2 Używanie w regulaminie pojęcia SMS oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego uczestnika konkursu na podany przez Organizatora konkursu numer.

4. ZASADY GŁOSOWANIA
4.1 Aby wziąć udział w głosowaniu i miesięcznie oddać głos należy w dniach od 01 o godz. 0:00 do 31 do godz. 24:00, wysłać SMS pod numer 7168 (koszt SMS to 1PLN / 1,23 PLN z VAT), o treści ATV(kod klienta).
4.2 Uczestnik może wysyłać dowolną liczbę SMSów/ Punktów  w dowolnym czasie przez cały okres trwania głosowania.
4.3 Organizator głosowania nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości oddania głosu z przyczyn niezależnych od Organizatora (w szczególności leżących po stronie operatora telefonii komórkowej).
4.4 Wiadomości będą rejestrowane według zegara Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A i Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, przy czym dane są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
4.5 ATV, Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań i Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A nie odpowiadają za prawidłowość działania przedsiębiorców prowadzących lub obsługujących sieci telefonii komórkowej, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość takich sieci bądź czytelność lub poprawność uzyskiwanych za ich pomocą wiadomości, a także inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie Wiadomości.
4.6 Biorą udział i głosując na wybrane osoby zabrania się
a. generować sztucznego ruchu służącego wymianie informacji, między innymi z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących;
b. używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;
c. używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo,
d. używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service;
Nie stosowanie się do w/w zasad może spowodować dublowanie się wiadomości - tym samym nie zaliczanie wszystkich sms-ów
4.7 Zwycięzcy w konkursie otrzymają: oprawienie graficzne zdjęć laureatów i umieszczenie, promowanie ich na okres jednego miesiąca na głównym panelu strony www.galeriatwarzy.pl , pozycjonowanie zdjęć laureatów w wyszukiwarce w dziale SZUKAJ w w/w okresie, zamieszczenie fotografii laureatów w dziale WYGRALI KONKURS na czas nieokreślony oraz dla osób które uzyskały powyżej 50 punktów ( sms-ów) upominki , nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów oraz ATV GROUP.
Zwycięzcy konkursu którzy uzyskali poniżej 50 punktów ( sms-ów) otrzymują wyłącznie:

  • dyplom z wpisem zwycięzca konkursu "TWARZ MIESIĄCA" - Nasze Gwiazdy
  • oprawę graficzną zdjęć i umieszczenie ich na okres jednego miesiąca na panelu głównym Galerii Gwiazd strony www.galeriatwarzy.pl
  • pozycjonowanie Swojego profilu w wyszukiwarce www.galeriatwarzy.pl w zakładce SZUKAJ z adnotacją zwycięzca konkursu TWARZ MIESIĄCA - Nasze Gwiazdy
  • zamieszczenie swojego profilu w zakładce Wygrali Konkurs - TWARZ MIESIĄCA na czas nieokreślony i dodanie 5 gwiazdek zwycięzcy


4.8 Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy(om) w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu: przesyłką pocztową lub osobiście.
4.9 Warunkiem wydania Nagrody zwycięzcy, której wartość przekracza kwotę 760 zł - o ile takie będą przewidziane w Konkursie - jest uiszczenie przez zwycięzcę należnego podatku od nagród w wysokości 10% wartości nagrody na rzecz płatnika podatku (fundatora nagrody). Płatnik podatku przekazuje należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego w przewidzianym przez przepisy terminie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1 Postanowienia niniejszego regulaminu głosowania są wyłączną podstawą prowadzenia głosowania, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
5.2 Niniejszy regulamin głosowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.
5.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Głosowania, w tym treści niniejszego regulaminu Głosowania w trakcie trwania Głosowania.
5.4 Wszelkie reklamacje związane z Głosowaniem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z głosowaniem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania głosowania. Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora głosowania rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.