1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURS

Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.1992r o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 

Organizatorem konkursu jest:

 

ATV Group Centrum Filmowe ATV Film

ul. Piotrkowska 68 lok. 32,

90 -105 Łódź

Regon: 472013592

NIP: 727-013-40-62

 

1.1 Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU


Konkurs rozpocznie się dnia 07 lipca 2007 o godz. 00:00 i trwać będzie do odwołania w cyklach comiesięcznych, rozpoczynających z pierwszym dniem każdego miesiąca, a kończących się z upływem ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna która jest uprawniona do użytkowania telefonów sieci komórkowej (T- MOBILE S.A, POLKOMTEL, ORANGE S.A ,P4). Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy Centrum Filmowego ATV Film, oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 

3.2 Używanie w regulaminie pojęcia SMS oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego uczestnika konkursu na podany przez Organizatora konkursu numer..

 

4. ZASADY GŁOSOWANIA

4.1 Aby wziąć udział w głosowaniu i miesięcznie oddać głos należy w dniach od 01 o godz. 0:00 do 31 do godz. 24:00, wysłać SMS pod numer 7168 (koszt SMS to 1PLN / 1,23 PLN z VAT), o treści ATV(kod klienta)bądź dokonać wpłaty Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań ( przeliczanej na sms-y - UWAGA!!! czas przeliczania na smsy może trwać do 12godzin).

 

4.2 Uczestnik może wysyłać dowolną liczbę SMSów w dowolnym czasie przez cały okres trwania głosowania.

 

4.3 Organizator głosowania nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości oddania głosu z przyczyn niezależnych od Organizatora (w szczególności leżących po stronie operatora telefonii komórkowej).

 

4.4 Wiadomości będą rejestrowane według zegara Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A, przy czym dane są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.

 

4.5 ATV , Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań i Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A nie odpowiadają za prawidłowość działania przedsiębiorców prowadzących lub obsługujących sieci telefonii komórkowej, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość takich sieci bądź czytelność lub poprawność uzyskiwanych za ich pomocą wiadomości, a także inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie Wiadomości.

 

4.6 Biorą udział i głosując na wybrane osoby zabrania się 

a. generować sztucznego ruchu służącego wymianie informacji, między innymi z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących; 

b. używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;

c. używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, 

d. używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service;

Nie stosowanie się do w/w zasad może spowodować dublowanie się wiadomości - tym samym nie zaliczanie wszystkich sms-ów

 

4.7 Zwycięzcy w konkursie otrzymają: oprawienie graficzne zdjęć laureatów i umieszczenie, promowanie ich na okres jednego miesiąca na głównym panelu strony www.galeriatwarzy.pl , pozycjonowanie zdjęć laureatów w wyszukiwarce poprzez  zamieszczenie fotografii laureatów w dziale WYGRALI KONKURS na czas nieokreślony oraz dla osób które uzyskały powyżej 50 punktów ( sms-ów) upominki , nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów oraz ATV GROUP.

Zwycięzcy konkursu którzy uzyskali poniżej 50 punktów ( sms-ów) otrzymują wyłącznie:

 

dyplom z wpisem zwycięzca konkursu "TWARZ MIESIĄCA" - Nasze Gwiazdy

oprawę graficzną zdjęć i umieszczenie ich na okres jednego miesiąca na panelu głównym Galerii Gwiazd strony www.galeriatwarzy.pl

zamieszczenie swojego profilu w zakładce Wygrali Konkurs - TWARZ MIESIĄCA na czas nieokreślony

4.8 Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy(om) w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu: przesyłką pocztową lub osobiście.

 

4.9 Warunkiem wydania Nagrody zwycięzcy, której wartość przekracza kwotę 760 zł - o ile takie będą przewidziane w Konkursie - jest uiszczenie przez zwycięzcę należnego podatku od nagród w wysokości 10% wartości nagrody na rzecz płatnika podatku (fundatora nagrody). Płatnik podatku przekazuje należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego w przewidzianym przez przepisy terminie.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Postanowienia niniejszego regulaminu głosowania są wyłączną podstawą prowadzenia głosowania, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

 

5.2 Niniejszy regulamin głosowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.

 

5.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Głosowania, w tym treści niniejszego regulaminu Głosowania w trakcie trwania Głosowania.

 

5.4 Wszelkie reklamacje związane z Głosowaniem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z głosowaniem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania głosowania. Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora głosowania rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.